Úvod#

Databáza dokumentuje aktuálne používanie 300 prísloví v piatich jazykoch, ktoré sú navzájom prepojené. Výskyt prísloví sa overoval v textových databázach (korpusoch). Okrem informácií o význame, zvláštnostiach v používaní, o ustálenosti a bežných variantoch je možné pozrieť si príslovia v početných autentických dokladoch z textových korpusov, v ktorých sa príslovia vyskytujú. Príslovia sú okrem toho prepojené s didaktickou časťou, určenou na nácvik používania prísloví.

Databáza prísloví má nasledovnú štruktúru:

 1. Príslovie
 2. Ekvivalenty v iných jazykoch
 3. Komponenty
 4. Význam(y))
 5. Zvláštnosti použitia
 6. Varianty
  a. Tvarové varianty
  b. Zámena komponentov
  c. Variantné komponenty
 7. Typické použitie v texte
 8. Doklady
 9. Ďalšie vyhľadávanie v korpuse
 10. Cvičenia

1. Príslovie#

Pod príslovím sa rozumie jeho základný tvar. Je to spravidla jeho najčastejšia vetná podoba.

2. Ekvivalenty v ostatných jazykoch#

Tu sú uvedené linky k ostatným jazykom. Linky majú názov podľa príslušného príslovia. Ak sa ekvivalenty doslovne nezhodujú, uvádza sa v Komentároch ich doslovný preklad.

3. Komponenty#

Komponenty slúžia na vyhľadávanie stránok prísloví prostredníctvom ich štruktúrnych prvkov. Všetky komponent - okrem člena v nemčine - sa uvádzajú v základnom tvare (lemma) a tiež v tvare, v akom sa nachádzajú v prísloví.

4. Význam(y)#

Významy boli vypracované na základe dokladov z korpusov a iných zdrojov. Uplatňuje sa relatívne unifikovaný spôsob opisu. Opis obsahuje napríklad úvodnú formulu "Príslovie vyjadruje/ hodnotí ..." Opis významu registruje všeobecné sémantické jadro, ktoré zachytáva bežné (teda nie aktualizované alebo inak modifikované) použitie príslovia

5. Zvláštnosti použitia #

Ide o rôzne situačné zvláštnosti, ktoré je možné v korpusoch často registrovať, ale nie je ich možné zovšeobecniť. Preto sa tieto zvláštnosti opisujú formulami ako "v dokladoch sa niekedy/často vyskytuje aktualizované príslovie ..." a pod. Zvláštnosti použitia sa môžu týkať napr.:

 • rečových aktov/komunikatívnych funkcií/komunikačných situácií
 • konotácií(pozitívne, negatívne, pochvalné/hanlivé)
 • štylistickej hodnoty
 • nápadného výskytu v nejakej tematickej doméne
 • nápadného výskytu v nejakom type textu
 • nápadného areálového výskytu
 • nápadného výskytu medzi určitou skupinou hovoriacich

6. Varianty
#

Variantnosť je uzualizovaná, t. j. registrujú sa len typické varianty, ktoré sú v korpusoch doložené. Rozlišujú sa tvarové varianty a varianty so zámenou komponentov.

6.1. Tvarové varianty#

Ide o príslovia s variantnými tvarmi komponentov príslovia alebo transformovanú podobu celého príslovia (napr. morfologické alebo syntaktické a pravopisné varianty. Registrujú sa len viackrát doložené tvary.

6.2. Zámena komponentov#

Sem sa zaraďujú varianty a variantné série, pri ktorých sa zamieňa jeden alebo viac komponentov. Zameniteľnosť komponentov sa overuje v korpusoch a musí spĺňať kritérium zovšeobecniteľnosti. Ako X-zástupné prvky sa uvádzajú len najtypickejšie prvky, možné sú však aj iné lexikálne prvky.

7. Variantné komponenty#

Variantné komponenty sa uvádzajú len pri jednotlivých laxikalizovaných variantoch, nie pri zástupných prvkoch. Zaznamenávajú sa len nové variantné prvky v ich tvare a tiež ich základný tvar (lemma). Pomocou registrácie týchto prvkov je možné vyhľadávať príslovia aj cez tieto variantné komponenty.

8. Typické použitie v texte#

Tento údaj obsahuje informácie o typickom použití príslovia v textoch. Tu je dôležité, aby bol typický výskyt dostatočne doložený. Opis je vo forme jednoduchej naratívnej vety. Typické použitie príslovia sa môže týkať napr.:

 • častých introduktorov
 • častého pridávania atribútov, častíc a pod.
 • častého spôsobu, napr. otázky, rozkazu, zvolania a pod.
 • častých negácií
 • častých syntaktických transformácií, napr. nominalizácií, použitia vo vedľajších vetách alebo tvorenie frazeologických derivátov

9. Doklady#

Textové doklady pochádzajú väčšinou z korpusov. Poradie dokladov je dané poradím lexikografických informácií, t. j. prvý doklad je vždy s prototypicky použitým príslovím vo vetnom tvare, podľa možnosti v "citátovej" podobe. Nasledujú doklady, ktoré dokumentujú význam(y) a zvláštnosti použitia a podľa možnosti nie sú modifikované. Nasledujú doklady, ktoré ilustrujú varianty. Všetky doklady sú prelinkované s jednotlivými lexikografickými položkami, čo uľahčuje prehľadávanie. Na konci sú uvádzané ďalšie doklady, môžu dokumentov ďalšie zvláštnosti použitia.

10. Ďalšie vyhľadávanie v korpuse#

Tu sú zaznamenané dotazy/querries, ktoré boli použité pri vyhľadávaní prísloví v korpusoch. Má to umožniť ostatným používateľom vyhľadávať príslovie v aktualizovaných korpusoch a nachádzať tak ďalšie výskyty príslovia. Tieto formalizované modely majú inšpirovať a podnietiť aj ďalší paremiologický výskum.

11. Cvičenia#

Pomocou odkazov sa možno z databázy dostať k cvičeniam prostredníctvom nasledovných možností:

 • prístup cez konkrétne príslovie (= plnotextové vyhľadávanie)
 • prístup cez onomaziologicko-tematickú kategóriu
 • prístup cez komponent zo základného tvaru príslovia a jej variantných komponentov
 • prístup cez komponent z významového opisu príslovia

(Peter Ďurčo und Kathrin Steyer)

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«