!!!Úvod
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit,upload Editors}]Databáza dokumentuje aktuálne používanie 300 prísloví v piatich jazykoch, ktoré sú navzájom prepojené. Výskyt prísloví sa overoval v textových databázach (korpusoch). Okrem informácií o význame, zvláštnostiach v používaní, o ustálenosti a bežných variantoch je možné pozrieť si príslovia v početných autentických dokladoch z textových korpusov, v ktorých sa príslovia vyskytujú. Príslovia sú okrem toho prepojené s didaktickou časťou, určenou na nácvik používania prísloví.Databáza prísloví má nasledovnú štruktúru:

#	Príslovie\\
#	Ekvivalenty v iných jazykoch\\
#	Komponenty\\
#	Význam(y))\\
#	Zvláštnosti použitia\\ 
#	Varianty\\ 
    a.	Tvarové varianty\\
    b.	Zámena komponentov\\
    c.	Variantné komponenty\\
#	Typické použitie v texte\\
#	Doklady\\
#	Ďalšie vyhľadávanie v korpuse\\
#	Cvičenia

!1. Príslovie

Pod príslovím sa rozumie jeho základný tvar. Je to spravidla jeho najčastejšia vetná podoba.\\
\\

!2. Ekvivalenty v ostatných jazykoch

Tu sú uvedené linky k ostatným jazykom. Linky majú názov podľa príslušného príslovia. Ak sa ekvivalenty doslovne nezhodujú, uvádza sa v Komentároch ich doslovný preklad.


!3. Komponenty

Komponenty slúžia na vyhľadávanie stránok prísloví prostredníctvom ich štruktúrnych prvkov. Všetky komponent - okrem člena v nemčine - sa uvádzajú v základnom tvare (lemma) a tiež v tvare, v akom sa nachádzajú v prísloví.


!4. Význam(y)


Významy boli vypracované na základe dokladov z korpusov a iných zdrojov. Uplatňuje sa relatívne unifikovaný spôsob opisu. Opis obsahuje napríklad úvodnú formulu "Príslovie vyjadruje/ hodnotí ..." Opis významu registruje všeobecné sémantické jadro, ktoré zachytáva bežné (teda nie aktualizované alebo inak modifikované) použitie príslovia


!5. Zvláštnosti použitia 

Ide o rôzne situačné zvláštnosti, ktoré je možné v korpusoch často registrovať, ale nie je ich možné zovšeobecniť. Preto sa tieto zvláštnosti opisujú formulami ako "v dokladoch sa niekedy/často vyskytuje aktualizované príslovie ..."  a pod. 
Zvláštnosti použitia sa môžu týkať napr.:
*	rečových aktov/komunikatívnych funkcií/komunikačných situácií\\
*	konotácií(pozitívne, negatívne, pochvalné/hanlivé)\\
*	štylistickej hodnoty\\
*	nápadného výskytu v nejakej tematickej doméne\\
*	nápadného výskytu v nejakom type textu\\
*	nápadného areálového výskytu\\ 
*	nápadného výskytu medzi určitou skupinou hovoriacich\\


!6. Varianty\\ 

Variantnosť je uzualizovaná, t. j. registrujú sa len typické varianty, ktoré sú v korpusoch doložené.
Rozlišujú sa tvarové varianty a varianty so zámenou komponentov.

!6.1. Tvarové varianty

Ide o príslovia s variantnými tvarmi komponentov príslovia alebo transformovanú podobu celého príslovia (napr. morfologické alebo syntaktické a pravopisné varianty. Registrujú sa len viackrát doložené tvary.


!6.2. Zámena komponentov

Sem sa zaraďujú varianty a variantné série, pri ktorých sa zamieňa jeden alebo viac komponentov. Zameniteľnosť komponentov sa overuje v korpusoch a musí spĺňať kritérium zovšeobecniteľnosti. Ako X-zástupné prvky sa uvádzajú len  najtypickejšie prvky, možné sú však aj iné lexikálne prvky. 


!7. Variantné komponenty

Variantné komponenty sa uvádzajú len pri jednotlivých laxikalizovaných variantoch, nie pri zástupných prvkoch. Zaznamenávajú sa len nové variantné prvky v ich tvare a tiež ich základný tvar (lemma). Pomocou registrácie týchto prvkov je možné vyhľadávať príslovia aj cez tieto variantné komponenty.


!8. Typické použitie v texte

Tento údaj obsahuje informácie o typickom použití príslovia v textoch. Tu je dôležité, aby bol typický výskyt dostatočne doložený. Opis je vo forme jednoduchej naratívnej vety.
Typické použitie príslovia sa môže týkať napr.:\\
*	častých introduktorov\\
*	častého pridávania atribútov, častíc a pod.\\
*	častého spôsobu, napr. otázky, rozkazu, zvolania a pod. \\
*	častých negácií \\
*	častých syntaktických transformácií, napr. nominalizácií, použitia vo vedľajších vetách alebo tvorenie frazeologických derivátov\\


!9. Doklady

Textové doklady pochádzajú väčšinou z korpusov. Poradie dokladov je dané poradím lexikografických informácií, t. j. prvý doklad je vždy s prototypicky použitým príslovím vo vetnom tvare, podľa možnosti v "citátovej" podobe. Nasledujú doklady, ktoré dokumentujú význam(y) a zvláštnosti použitia a podľa možnosti nie sú modifikované. Nasledujú doklady, ktoré ilustrujú varianty. Všetky doklady sú prelinkované s jednotlivými lexikografickými položkami, čo uľahčuje prehľadávanie.
Na konci sú uvádzané ďalšie doklady, môžu dokumentov ďalšie zvláštnosti použitia.\\


!10. Ďalšie vyhľadávanie v korpuse

Tu sú zaznamenané dotazy/querries, ktoré boli použité pri vyhľadávaní prísloví v korpusoch. Má to umožniť ostatným používateľom vyhľadávať príslovie v aktualizovaných korpusoch a nachádzať tak ďalšie výskyty príslovia. Tieto formalizované modely majú inšpirovať a podnietiť aj ďalší paremiologický výskum.


!11. Cvičenia

Pomocou odkazov sa možno z databázy dostať k cvičeniam prostredníctvom nasledovných možností:\\
*	prístup cez konkrétne príslovie (= plnotextové vyhľadávanie)\\
*	prístup cez onomaziologicko-tematickú kategóriu\\
*	prístup cez komponent zo základného tvaru príslovia a jej variantných komponentov\\
*	prístup cez komponent z významového opisu príslovia\\

(Peter Ďurčo und Kathrin Steyer)