Úlohy a cvičenia#

Hoci sa táto časť trilógie SprichWort (databáza – cvičenia – komunita) volá „Cvičenia“, zahŕňa nielen cvičenia, ale aj úlohy. Medzi cvičeniami a úlohy existujú základné rozdiely, no z priestorových dôvodov ich uvádzame pod jedným nadpisom (Cvičenia). Cvičenia slúžia v prvom rade nato, aby sme si správne zapamätali a zautomatizovali jazykovú učebnú látku. Cvičenia majú väčšinou len jeden spôsob riešenia, jedno vopred stanové riešenie a sú z veľkej časti redukované na formálne hľadiská. Nie sú orientované komunikatívne, tvoria však základ, na ktorom sa môže prostredníctvom úloh rozvíjať jazyková a komunikatívna kompetencia. Úlohy sú narozdiel od cvičení väčšinou otvorenejšie formy jazykového učenia sa, ktoré nemajú predpísané spôsoby riešenia, poskytujú nanajvýš isté pomôcky k nájdeniu riešenia. Môžeme teda povedať, že úlohy sú problémy, ktoré umožňujú aplikovať zručnosti a poznatky nadobudnuté v cvičeniach. Aj keď sa tento krátky opis zdá byť jednoznačný, prechod od formálneho cvičenia k úlohe je často plynulý a môže sa uskutočniť ľahkou variáciou zadania. Platforma SprichWort ponúka nielen cvičenia, ale aj úlohy, ktoré umožňujú osvojiť si príslovia. Keďže rozdiel medzi cvičeniami a úlohami je pre používateľov platformy pri riešení stanovených úloh druhoradý, ďalej ho netematizujeme.

Fázy učenia sa prísloví#

Učenie sa prísloví prebieha - najmä ak ide o riadené učenie - v štyroch fázach, ktoré boli zaznamenané aj pri neriadenom alebo prirodzenom učení sa prísloví:
  • Spoznať
  • Porozumieť
  • Upevniť
  • Použiť
Aby používatelia prísloví vedeli príslovia aktívne použiť, musia absolvovať všetky štyri fázy. Závisí to však od rôznych faktorov, ako rýchlo, intenzívne či v akom rozsahu sa jednotlivé fázy uskutočnia. Fáza spoznávania spočíva v tom, že učiaci sa musí najskôr príslovia rozpoznať v odlišných textoch a typoch textov. Len po identifikácii prísloví možno porozumieť ich významu. Ak je ich význam dostatočne jasný, môžu sa precvičovať sémantické, formálne a pragmatické aspekty, čo sa chápe ako upevňovanie si prísloví. Až teraz možno hovoriť o tom, že učiaci sa ovláda isté príslovie resp. isté príslovia v dostatočnej miere a vie ho/ich aj zmysluplne použiť.

Pracovné pokyny#

Vyberte si jeden z dole uvedených významových okruhov a kliknite naň. Potom sa objaví prehľad cvičení, ktoré sú k dispozícii k tomuto významového okruhu. Cvičenia sú priradené štyrom fázam (Príslovia spoznať, Prísloviam porozumieť, Príslovia si upevniť a Príslovia použiť), pričom cvičenia k prvým trom fázam sú určené pre úrovne B1-B2 a cvičenia k poslednej fáze sú určené pre úrovne B1-B2, C1-C2 a germanistov (paremiologické úlohy). Ak chcete príslovia v príslušnom významovom okruhu skutočne ovládať, vyriešte všetky uvedené cvičenia a úlohy a to v poradí, v akom sú uvedené na platforme. Pokiaľ však máte záujem len o niektoré cvičenia, venujte sa iba tým.

Tak a začíname! Keď kliknete na cvičenie označené modrou farbou, objavia sa vľavo hore nasledujúce informácie: názov významového okruhu, do ktorého cvičenie patrí; názov jazyka, v ktorom je cvičenie zostavené; názov fázy, ktorej bolo cvičenie priradené a jazyková úroveň, pre ktorú je cvičenie určené. Nižšie je uvedené zadanie cvičenia. Pozorne si ho prečítajte a začnite s riešením. Pritom môžete použiť informácie z databázy, ktorú nájdete na hlavnej stránke pod kolónkou „Databáza SprichWort“. Ak ste cvičenia vyriešili, posuňte sa myšou dolu vľavo a kliknite na „Vyhodnotiť“. Potom sa objaví informácia, do akej miery ste boli pri riešení úspešný. Ak chcete vedieť, ako by mali znieť správne odpovede, kliknite na „Riešiť“. V prípade, že chcete cvičenie absolvovať ešte raz, kliknite na „Dať späť“. Ikony „Vyhodnotiť“, „Dať späť“ a „Riešiť“ sú uvedené pri všetkých cvičeniach s výnimkou cvičení pre úroveň C1-C2, pretože tieto typy cvičení vyžadujú otvorené odpovede, a preto sa nedajú vyhodnotiť. Keď chcete cvičenie ukončiť, zatvoríte ho kliknutím na krížik vpravo hore. Potom môžete riešiť ďalšie cvičenie.

Úlohy a cvičenia

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«