Milé učiteľky a učitelia, milí záujemcovia!#

Práve sa nachádzate v cvičnej časti platformy SprichWort a máte prístup k všetkým dôležitým stránkam. Na stránky s úlohami a cvičeniami, testami a sebahodnotiacimi hárkami sa dostanete prostredníctvom Stránky pre učiacich sa, ktorá je uvedená nižšie.

Predslov
#

V predslove je stručne vysvetlené, čo všetko môžete nájsť na platforme SprichWort a načo slúži.
Predslov

Prehľad
#

Na týchto stránkach sa nachádzajú rôzne prehľady. Nájdete tu prehľad prísloví, ku ktorým existujú úlohy a cvičenia. V inom prehľade sú uvedené významové okruhy a príslovia, ktoré patria k príslušnému významovému okruhu. Okrem toho je tu uvedený aj prehľad viacjazyčných úloh a cvičení.
Prehľad

Kontrolné zoznamy
#

Pomocou uvedených kontrolných zoznamov možno naplánovať učebný proces k určitým prísloviam. Opisy umožňujú uvedomelý výber istých významových okruhov.
Kontrolné zoznamy

Vysvetlenia
#

K niektorým častiam učebnej platformy sú potrebné krátke vysvetlenia. Tieto existujú síce aj mimo učebnej platformy, ale v našom kontexte majú špecifický význam. Dozviete sa napríklad, čo chápeme pod úlohami a čo pod cvičeniami, čo sú to fázy učenia sa prísloví a ako sa riešia úlohy a cvičenia.
Vysvetlenia

Stránky pre učiacich sa
#

Tu máte prístup k stránkam, ktoré sú v prvom rade určené pre učiacich sa. Môžete si pozrieť a samostatne riešiť úlohy a cvičenia, vyplniť testy či pozrieť a spracovať sebahodnotiace hárky. Vaše výsledky sú uvedené pod kolónkou Moje výsledky. Napokon tu nájdete aj niekoľko tipov na učenie.
Stránky pre učiacich sa

Ďalšie učebné materiály
#

Na tejto stránke si môžete stiahnuť vlastné učebné materiály (pracovné listy atď.) a pozrieť, stiahnuť či použiť materiály, ktoré vytvorili ostatní. Za dodržanie autorských práv je zodpovedný sám autor.
Ďalšie učebné materiály

Ak máte záujem o ďalšie materiály k prísloviam, choďte na stránku Výsledky, kde sa nachádzajú rôzne odborné a vedecké príspevky.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«