Číslo Majú sa učiaci naučiť viacjazyčné príslovia, ktoré vyjadrujú nasledujúce aspekty? Jazyk úloh a cvičení Úlohy a cvičenia k významovému okruhu
5a Šťastie alebo jeho strata Nemčina Glück
14b Klamný image skrytých vlastností a zmena imagu po istom časovom odstupe Slovenčina Unter der Oberfläche (Pod povrchom)
16b Význam istých okamihov a dlhšieho časového obdobia ako oprávnený alebo neoprávnený produktívny element, ktorý možno obhájiť Slovenčina Zeit (Čas)
17b Zobrazenie protikladov alebo dvoch extrémov na znázornenie viacerých stránok Slovenčina Zwei Seiten (Dve strany)

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«