||Číslo  || Majú sa učiaci naučiť viacjazyčné príslovia, ktoré vyjadrujú nasledujúce aspekty? || Jazyk úloh a cvičení || Úlohy a cvičenia k významovému okruhu
|5a| Šťastie alebo jeho strata  | Nemčina | [Glück|Glück_mehrsprachig]
|14b| Klamný image skrytých vlastností a zmena imagu po istom časovom odstupe | Slovenčina | [Unter der Oberfläche (Pod povrchom)| Unter der Oberfläche_mehrsprachig]
|16b| Význam istých okamihov a dlhšieho časového obdobia ako oprávnený alebo neoprávnený produktívny element, ktorý možno obhájiť  | Slovenčina | [Zeit (Čas)|Zeit_mehrsprachig]
|17b| Zobrazenie protikladov alebo dvoch extrémov na znázornenie viacerých stránok  | Slovenčina | [Zwei Seiten (Dve strany)|Zwei Seiten_mehrsprachig]