!!Phase 1: Sprichwörter erkennen/Faza 1: Pregovore prepoznati\\

1. naloga: %%slimbox-question [Egocentrizem (Egozentrismus) - pregovore prepoznati 1|Egozentrismus_si_E1_B1-2]%% \\
2. naloga: %%slimbox-question [Egocentrizem (Egozentrismus) - pregovore prepoznati 2|Egozentrismus_si_E2_B1-2]%% \\


!!Phase 2: Sprichwörter verstehen/Faza 2: Pregovore razumeti\\

1. naloga: %%slimbox-question [Egocentrizem (Egozentrismus) - pregovore razumeti 1|Egozentrismus_si_V1_B1-2]%% \\
2. naloga: %%slimbox-question [Egocentrizem (Egozentrismus) - pregovore razumeti 2|Egozentrismus_si_V2_B1-2]%% \\

!!Phase 3: Sprichwörter festigen/Faza 3: Pregovore utrditi\\

__Aufgaben zum Niveau B1-2/Naloge k nivoju B1-2:__\\
1. naloga: %%slimbox-question [Egocentrizem (Egozentrismus) - pregovore utrditi 1|Egozentrismus_si_F1_B1-2]%% \\
2. naloga: %%slimbox-question [Egocentrizem (Egozentrismus) - pregovore utrditi 2|Egozentrismus_si_F2_B1-2]%% \\
3. naloga: %%slimbox-question [Egocentrizem (Egozentrismus) - pregovore utrditi 3|Egozentrismus_si_F3_B1-2]%% \\
\\

__Aufgaben zum Niveau C1-2/Naloge k nivoju C1-2:__\\
1. naloga: %%slimbox-question [Egocentrizem (Egozentrismus) - pregovore utrditi 1|Egozentrismus_si_F1_C1-2]%% \\


!!Phase 4: Sprichwörter anwenden/Pregovore uporabiti\\

__Aufgaben zum Niveau B1-2/Naloge k nivoju B1-2:__\\
1. naloga: %%slimbox-question [Egocentrizem (Egozentrismus) - pregovore uporabiti 1|Egozentrismus_si_A1_B1-2]%% \\

__Aufgaben zum Niveau C1-2/Naloge k nivoju C1-2:__\\
1. naloga: %%slimbox-question [Egocentrizem (Egozentrismus) - pregovore uporabiti 1|Egozentrismus_si_A1_C1-2]%% \\
2. naloga: %%slimbox-question [Egocentrizem (Egozentrismus) - pregovore uporabiti 2|Egozentrismus_si_A2_C1-2]%% \\

__Parömiologische Aufgaben/Paremiološke naloge:__\\
1. naloga: %%slimbox-question [Egocentrizem (Egozentrismus) - pregovore uporabiti 1|Egozentrismus_si_A1_P]%% \\
2. naloga: %%slimbox-question [Egocentrizem (Egozentrismus) - pregovore uporabiti 2|Egozentrismus_si_A2_P]%% \\