This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Ktoré úlohy a cvičenia môžem urobiť, aby som si osvojil/a príslovia?#

Čo sú úlohy a čo cvičenia?#

Hoci nadpis tejto časti platformy SprichWort je "Cvičenia", obsahuje nielen cvičenia, ale aj úlohy. Medzi cvičeniami a úlohami sú síce základné rozdiely, no z priestorových dôvodov ich súhrnne uvádzame pod názvom, teda Cvičenia. Cvičenia majú väčšinou len jeden spôsob riešenia, jedno vopred stanové riešenie a sú zamerané najmä na formálne hľadiská. Úlohy sú naproti tomu väčšinou otvorenejšie formy jazykového učenia, ktoré nemajú predpísané spôsoby riešenia a poskytujú nanajvýš malé pomôcky k nájdeniu riešenia. Možno povedať, že úlohy sú "problémy", ktoré je možné vyriešiť prostredníctvom zručností a poznatkov nadobudnutých v cvičeniach. Aj keď sa tento krátky opis môže zdať jednoznačný, prechod od formálneho cvičenia k úlohe je často plynulý. Na platforme SprichWort nájdete nielen cvičenia, ale aj úlohy, ktoré umožňujú osvojiť si príslovia.

Čo sú fázy učenia sa prísloví?#

Učenie sa prísloví prebieha v štyroch fázach:
  • Príslovia spoznať
  • Prísloviam porozumieť
  • Príslovia si upevniť
  • Príslovia použiť

Aby sme sa mohli naučiť príslovia, musíme ich vedieť spoznať, teda identifikovať v rôznych textoch. Z tohto dôvodu sú v každom významovom okruhu (= skupina prísloví, ktoré majú isté spoločné znaky) ako prvé uvedené cvičenia k fáze Príslovia spoznať. V ďalšej fáze, ktorá sa volá Prísloviam porozumieť, je potrebné oboznámiť sa s významom a významovými variantami prísloví, lebo len tak môžeme povedať, že vieme, čo príslovia znamenajú. Fázu Príslovia si upevniť možno označiť ako precvičovanie prísloví. Budeme riešiť cvičenia a úlohy k obsahovým a formálnym (gramatickým) aspektom prísloví, aby sme vedeli, ako znie správna podoba istého príslovia a ako sa toto príslovie píše. Príslovia použiť znamená, že ich môžeme používať v reálnych situáciach. S tým ďalej súvisí, že prísloviam správne rozumieme, vieme ich použiť v komunikácii alebo dokážeme diskutovať o ich špecifikách.

Ako môžem pracovať s úlohami a cvičeniami?#

Vyberte si jeden z dole uvedených významových okruhov a kliknite naň. Potom sa objaví prehľad úloh a cvičení, ktoré môžete spracovať. Úlohy a cvičenia sú priradené štyrom fázam, pričom úlohy a cvičenia k prvým trom fázam sú určené pre úrovne B1-B2 a úlohy a cvičenia k poslednej fáze sú určené pre úrovne B1-B2, C1-C2, záujemcov o príslovia a germanistov (paremiologické úlohy). Ak chcete príslovia v príslušnom významovom okruhu skutočne ovládať, mali by ste vyriešiť všetky úlohy a cvičenia pre príslušnú úroveň a to v poradí, v akom sú na platforme.

Tak a začíname!
Potom, čo ste klikli na úlohu/cvičenie, objaví sa zadanie. Pozorne si ho prečítajte a potom riešte príslušnú úlohu alebo cvičenie. Pritom môžete použiť aj informácie z databázy, ktorú nájdete na hlavnej stránke vľavo pod kolónkou „Databáza SprichWort“. Ak ste s riešením cvičení a úloh hotový, choďte s myšou dolu vľavo a kliknite na „Vyhodnotiť“. Potom sa objaví informácia, do akej miery ste boli úspešný. Keby ste chceli vedieť, ako znejú správne odpovede, kliknite na „Riešiť“. V prípade, že by ste úlohu/cvičenie chceli zopakovať, kliknite na „Dať späť“. Keď chcete úlohu/cvičenie ukončiť, zatvoríte ju/ho kliknutím na krížik vpravo hore. Potom môžete riešiť ďalšiu úlohu/cvičenie.

Úlohy a cvičenia k významovým okruhom#

Úlohy a cvičenia k nemeckým prísloviam#

Úlohy a cvičenia k slovenským prísloviam
#

Úlohy a cvičenia k slovinským prísloviam
#

Úlohy a cvičenia k českým prísloviam
#

Úlohy a cvičenia k maďarským prísloviam
#

Viacjazyčné úlohy a cvičenia
#

• Nemecko-slovenské úlohy a cvičenia

• Nemecko-slovinské úlohy a cvičenia

• Nemecko-české úlohy a cvičenia

Nemecko-maďarské úlohy a cvičenia

Viacjazyčné úlohy a cvičenia
#

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«