[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
!!!Ktoré úlohy a cvičenia môžem urobiť, aby som si osvojil/a príslovia?

!Čo sú úlohy a čo cvičenia?
Hoci nadpis tejto časti platformy SprichWort je "Cvičenia", obsahuje nielen cvičenia, ale aj úlohy. Medzi cvičeniami a úlohami sú síce základné rozdiely, no z priestorových dôvodov ich súhrnne uvádzame pod názvom, teda Cvičenia. __Cvičenia__ majú väčšinou len jeden spôsob riešenia, jedno vopred stanové riešenie a sú zamerané najmä na formálne hľadiská. __Úlohy__ sú však zvyčajne otvorenejšie formy jazykového učenia, ktoré nemajú predpísané spôsoby riešenia a poskytujú nanajvýš malé pomôcky k nájdeniu riešenia. Možno povedať, že úlohy sú "problémy", ktoré je možné vyriešiť prostredníctvom zručností a poznatkov nadobudnutých v cvičeniach. Aj keď sa tento krátky opis môže zdať jednoznačný, prechod od formálneho cvičenia k úlohe je často plynulý. Na platforme SprichWort nájdete nielen cvičenia, ale aj úlohy, ktoré umožňujú osvojiť si príslovia. 

!Čo sú fázy učenia sa prísloví?
Učenie sa prísloví prebieha v štyroch fázach:
* Príslovia spoznať
* Prísloviam porozumieť
* Príslovia si upevniť
* Príslovia použiť

Aby sme sa mohli naučiť príslovia, musíme ich vedieť spoznať, teda identifikovať v rôznych textoch. Z tohto dôvodu sú v každom významovom okruhu (= skupina prísloví, ktoré majú isté spoločné znaky) ako prvé uvedené cvičenia k fáze ''Príslovia spoznať''.
V ďalšej fáze, ktorá sa volá ''Prísloviam porozumieť'', je potrebné oboznámiť sa s významom a významovými variantami prísloví, lebo len tak môžeme povedať, že vieme, čo príslovia znamenajú.
Fázu ''Príslovia si upevniť'' možno označiť ako precvičovanie prísloví. Budeme riešiť cvičenia a úlohy k obsahovým a formálnym (gramatickým) aspektom prísloví, aby sme vedeli, ako znie správna podoba istého príslovia a ako sa toto príslovie píše.
''Príslovia použiť'' znamená, že ich môžeme používať v reálnych situáciach. S tým ďalej súvisí, že prísloviam správne rozumieme, vieme ich použiť v komunikácii alebo dokážeme diskutovať o ich špecifikách.
\\
  
!Ako môžem pracovať s úlohami a cvičeniami?
Vyberte si jeden z dole uvedených významových okruhov a kliknite naň. Potom sa objaví prehľad úloh a cvičení, ktoré môžete spracovať. Úlohy a cvičenia sú priradené štyrom fázam, pričom úlohy a cvičenia k prvým trom fázam sú určené pre úrovne B1-B2 a úlohy a cvičenia k poslednej fáze sú určené pre úrovne B1-B2, C1-C2, záujemcov o príslovia a germanistov (paremiologické úlohy). Ak chcete príslovia v príslušnom významovom okruhu skutočne ovládať, mali by ste vyriešiť všetky úlohy a cvičenia pre príslušnú úroveň a to v poradí, v akom sú na platforme. 

Tak a začíname!\\ 
Potom, čo ste klikli na úlohu/cvičenie, objaví sa zadanie. Pozorne si ho prečítajte a potom riešte príslušnú úlohu alebo cvičenie. Pritom môžete použiť aj informácie z databázy, ktorú nájdete na hlavnej stránke vľavo pod kolónkou „Databáza SprichWort“. 
Ak ste s riešením cvičení a úloh hotový, choďte s myšou dolu vľavo a kliknite na „Vyhodnotiť“. Potom sa objaví informácia, do akej miery ste boli úspešný. Keby ste chceli vedieť, ako znejú správne odpovede, kliknite na „Riešiť“. V prípade, že by ste úlohu/cvičenie chceli zopakovať, kliknite na „Dať späť“. 
Keď chcete úlohu/cvičenie ukončiť, zatvoríte ju/ho kliknutím na krížik vpravo hore. Potom môžete riešiť ďalšiu úlohu/cvičenie.

!Úlohy a cvičenia k významovým okruhom
! Úlohy a cvičenia k nemeckým prísloviam
* [Ähnlichkeit|Ähnlichkeit Übungen]\\


* [Egozentrismus|Egozentrismus Übungen] \\


* [Gemeinsamkeiten|Gemeinsamkeiten Übungen]\\


* [Gesundheit|Gesundheit Übungen]\\


* [Glück|Glück Übungen]\\


* [Handeln|Handeln Übungen]\\

* [Hoffnung|Hoffnung Übungen]\\* [Irreführung-Täuschung|Irreführung-Täuschung Übungen]\\


* [Kompetenz-Beherrschung|Kompetenz-Beherrschung Übungen]\\


* [Lernen|Lernen Übungen]\\


* [Liebe|Liebe Übungen]\\


* [Pflichten-Standards|Pflichten-Standards Übungen]\\* [Revanche|Revanche Übungen] (noch nicht komplett) \\


* [Unter der Oberfläche|Unter der Oberfläche Übungen]\\


* [Wahrheit|Wahrheit Übungen]\\


* [Zeit|Zeit Übungen]\\


* [Zwei Seiten|Zwei Seiten Übungen]\\


! Úlohy a cvičenia k slovenským prísloviam\\

* [Zeit (Čas)|Zeit Übungen_sk]\\

* [Glück (Šťastie)|Glück Übungen_sk]\\

* [Unter der Oberfläche (Pod povrchom)| Unter der Oberfläche Übungen_sk]\\

* [Zwei Seiten (Dve strany)|Zwei Seiten Übungen_sk]\\


! Úlohy a cvičenia k slovinským prísloviam\\

* [Zdravje (Gesundheit)|Zdravje Übungen_si]

* [Ähnlichkeit (Podobnost)|Ähnlichkeit Übungen_si]

* [Egozentrismus (Egocentrizem)|Egozentrismus Übungen_si]! Úlohy a cvičenia k českým prísloviam\\

* [Hoffnung (Naděje) | Hoffnung Übungen_cz]

* [Gemeinsamkeiten (Co nás spojuje) | Gemeinsamkeiten Übungen_cz]

* [Wahrheit (Pravda)| Wahrheit Übungen_cz]

* [Liebe (Láska)| Liebe Übungen_cz|Liebe Übungen_cz]


! Úlohy a cvičenia k maďarským prísloviam\\

* [Handeln (Cselekvés)|Handeln Übungen_hu]\\

* [Kompetenz-Beherrschung (Kompetencia)|Kompetenz-Beherrschung Übungen_hu]\\


! Viacjazyčné úlohy a cvičenia\\

•	Nemecko-slovenské úlohy a cvičenia\\

* [Zeit (Čas)|Zeit Übungen_de_sk]\\

* [Unter der Oberfläche (Pod povrchom)|Unter der Oberfläche Übungen_de_sk]\\

* [Glück (Šťastie)|Glück Übungen_de_sk]\\

* [Zwei Seiten (Dve strany)|Zwei Seiten Übungen_de_sk]\\

•	Nemecko-slovinské úlohy a cvičenia\\
•	Nemecko-české úlohy a cvičenia\\
* [Liebe (Láska)| Liebe Übungen_cz|Liebe Übungen_de_cz]\\

* [Gemeinsamkeiten (Co nás spojuje) | Gemeinsamkeiten Übungen_cz]\\

* [Hoffnung (Naděje)| Hoffnung Übungen_cz]\\

* [Wahrheit (Pravda)| Wahrheit Übungen_cz]\\
Nemecko-maďarské úlohy a cvičenia\\
* [Handeln (Cselekvés)|Handeln Übungen_de_hu]\\

* [Kompetenz-Beherrschung (Kompetencia)|Kompetenz-Beherrschung Übungen_de_hu]\\

! Viacjazyčné úlohy a cvičenia\\

* [Zeit|Zeit_mehrsprachig]