[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Bez práce nie sú koláče.

 
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Ohne Fleiß kein Preis] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Brez nič ni nič]  
* Česky: [Bez práce nejsou koláče. | Bez práce nejsou koláče] 
* Maďarsky: [Maďarské príslovie | Stránka maďarského príslovia]

%%collapsebox-closed 

!!!Komponenty
     
* [bez|Search:skkombez] Lemma: [bez|Search:sklembez]

* [práce|Search:skkompráce] Lemma: [práca|Search:sklempráca]

* [nie|Search:skkomnie] Lemma: [nie|Search:sklemnie]

* [sú|Search:skkomsú] Lemma: [byť|Search:sklembyť]

* [koláče|Search:skkomkoláče] Lemma: [koláč|Search:sklemkoláč]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje zásadu, že bez [práce|Search:skbegpráce] a [vlastného pričinenia|Search:skbegvlastného00pričinenia] nie je možné dosiahnuť [úspech|Search:skbegúspech] resp. [ocenenie|Search:skbegocenenie]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa niekedy vyskytuje s aktualizáciou niektorého komponentu, napr. koláče // koláže. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Bez práce nie sú ani koláče. %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [ani|Search:skvkoani] Lemma: [ani|Search:skvleani]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa niekedy vyskytuje s aktualizáciou komponentu práca. [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 O dovolenku ide momentálne Marte Kučerovej, šéfke marketingu / PR z Porsche Slovakia, ktorá si Jozefovi Hübelovi, šéfredaktorovi Profitu, poťažkala: „Mala som ju naplánovanú od 30. júla, žiaľ, ako sa hovorí, pánboh a šéf menia všetko.“ 6. Volzová, zalomiť ako je naznačené: Silvii Volzovej, spolumajiteľke TV Markíza, nebránilo nič v dobrej nálade. Oslavovalo sa síce narodenie nového média, ale na pozíciu jej televízie v elektronických médiách to vplyv nemá. 7. __Bez práce nie sú koláče__, a keďže Michal Bláha, riaditeľ MARK / BBDO, s partiou šikovných ľudí má za sebou týždne roboty na príprave reklamnej kampane nášho týždenníka, bez výčitiek si mohol pochutiť. %%tip-Zdroj Profit 1998/08 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Poznatky zo svojich úvah treba dať na papier a zhrnúť si pozitíva i negatíva. Treba posúdiť ich dôležitosť a význam pre ďalšiu kariéru. Potom sa treba rozhodnúť, ktoré prednosti vylepšiť, aké nedostatky potlačiť a ktorým smerom v budúcnosti treba vyvíjať úsilie. V každom prípade si treba vytýčiť rozumné ciele a mať na pamäti jediný fungujúci princíp výkonnosti : svoju motiváciu môžete aktivizovať len túžbou po veľkom úspechu, nie strachom z neúspechu. A napokon : kto sa rozhodol dosiahnuť svoj cieľ, mal by pamätať, že __bez práce nie sú koláče__. Kto túži po veľkej kariére, musí podať aj nadpriemerný výkon. ( IPO ) Kto túži po kariére, musí podať nadpriemerný výkon. %%tip-Zdroj Profit 1999/01 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Dodal, že v Humennom sa uvažuje o zriadení rampy v hodnote asi 5 miliónov Sk s možnosťou prepravy áut autovlakom. fa, zdroj: tasr ZAUJALO NÁS 7. 11. 2005 4 V sninskej Galérii MIRO sa Emil Semanco objavuje pravidelne. Ako povedal, mal však pocit, že Sninčanom ukázal len isté útržky zo svojej práce, a preto sa tentokrát až do konca mesiaca november chce verejnosti prezentovať s ucelenou kolekciou, troma desiatkami koláži. Uplynulý týždeň sa v priestoroch Galérie Andrej Smolák MIRO v Snine uskutočnila netradičná vernisáž jeho tvorby nesúca názov __Bez práce nie sú koláže__. Andrej Smolák hovorí, že išlo o netradičnú vernisáž preto, lebo v skutočnosti to bol autorský večer. „Predstavili sme autora ako výtvarníka, spisovateľa, publicistu i nositeľa medzinárodnej ceny“, vysvetlil Smolák. Sám autor hovorí, že kolážami, ktoré návštevník nájde v galérii, si istým spôsobom riešil vlastné kompozičné, ale aj filozofické problémy. %%tip-Zdroj Sninské noviny 2005/45 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Debnár Hýll jej vyrábal perfektné dvestolitrové transportné súdky a Bakoš, ešte väčší a slávnejší modranský majster, sudy a sudiská dvadsať, tridsať, šesťdesiathektolitrové. Boli hladké, voňali a na čele mali vyrezané veľké iniciálky „ VŽ “. Háger i Bacigál vozili jej víno na stanicu do Šenkvíc, alebo priamo spotrebiteľovi do Teplíc, Ružomberka, Trutnova... Moky Vilmy Žákovej poznalo celé Slovensko, jej veltlíny, silvány, ryňáky, vlašáky i vzácne a voňavé otonely si spotrebitelia pochvaľovali i na Morave a v Čechách. __Bez práce nie sú ani koláče__, bez vinice, dobrého hrozna a vinohradníkovej lopoty niet ani skvelého vína. A víno Vilmy Žákovej bolo skutočne skvelé. Pilo sa s potešením za prvej republiky i za Slovenského štátu. A potom prišla vojna a jej netrpezlivo očakávaný koniec. Modru obsadila Malinovského armáda a mesto na tri mesiace evakuovali. Keď sa Vilma potom vrátila do svojich pivníc, zostali jej len oči pre plač. Chýbali dva vagóny vína a vagón kryštálového cukru. %%tip-Zdroj Malík, Fedor: Oškvarky vo fľaši. Bratislava: Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT 2006 /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Víťazné vojsko drancovalo Budín, rovinu medzi Dunajom a Tisou a odvlieklo desaťtisíce zajatcov. Zvyškové Uhorsko bolo v ohrození naďalej. Hneď ako Turci odtiahli, rozhoreli sa nové boje o korunu, privilégiá, Habsburgovci začali tlačiť na vytvorenie súštátia s Rakúskom. Trvalo stosedemdesiat rokov, kým sa Turkov podarilo vytlačiť. Uhorsko však prestalo byť tým, čím bolo v minulosti – Uhorsko prestalo existovať ako samostatná politická sila. Moháč sa preto stal pre všetky nasledujúce generácie synonymom národnej katastrofy. __Bez publicity nie sú koláče__. Rýchlokvasené hviezdy rôznych formátov reality show pobadali nestálosť svojej „slávy“ aj v zahraničí. Évi, víťazka prvej štafety maďarského Big Brother, nezvládla stratu popularity a smútok utápala v alkohole a spoločenských faux pas. Jednoduché dievča sa nedokázalo vyrovnať s opadnutím vlny šialenstva okolo televízneho fenoménu, ktorý u našich južných susedov odštartoval trend reality show. Víťazka, ktorá premrhala nadobudnutý majetok, napokon musela byť hospitalizovaná v psychiatrickej liečebni. %%tip-Zdroj Hospodárske noviny 06/08 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Mnoho ľudí má v takýchto prípadoch tendenciu uzavrieť sa pred svetom. Veľa z nich prepadne panika. Ako tento zvieravý kruh prekročiť ? Je overené, že prvým krokom k úspechu je nájsť pozitívny vzťah k hľadaniu práce. Kľúčovým momentom je okamih, keď negatívnu pasivitu vystrieda aktivita, vedomie, že človek má svoju hodnotu, ktorú môže predať - čo najskôr, najlepšie a najúčelnejšie. Druhým krokom k úspechu je vyrovnanie sa s faktom, že hľadanie zamestnania je práca časovo i emocionálne veľmi náročná. Staré a pravdivé - __bez práce nie sú koláče__ - tu platí rovnako ako inde. Kto bude hľadať prácu päť hodín týždenne, má päťkrát menšiu šancu nájsť ju než ten, kto na to vynaloží dvadsaťpäť hodín týždenne. Na samom začiatku je racionálne si určiť, čo vlastne chceme dosiahnuť. Až potom si môžeme určiť prostriedky, ktoré pritom použijeme. Predpokladom úspechu sú dve zásadné podmienky : dobre zmapovať trh práce, na ktorom sa môžeme uplatniť, a správne ponúknuť sám seba ako ten najvhodnejší produkt. Vlastnú analýzu trhu možno vykonať viacerými spôsobmi. %%tip-Zdroj Profit 2001/02 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
TJaponské chronické presýtenie kapitálom zhoršilo predovšetkým zníženie kapitálových investícií z 22 % HDP v roku 1990 na 14 % v roku 2001. Pridajte k tomu zhoršujúcu sa defláciu, vysoko špekulatívny podnikový sektor a podkapitalizovaný bankový sektor, ktorému chýba dostatočný dohľad, a dostanete recept na takmer trvalú finančnú krízu. Keď svetová ekonomika prekvitala a veľkí výrobcovia dosahovali zisky za morom, japonskí politici si navrávali, že radikálne protiopatrenia nie sú potrebné. Ich sebauspokojenie zničilo celosvetové spomalenie ekonomiky a kolaps vo vývoze. Koizumiho vláda sa dostala k moci vďaka programu hlásajúcemu __"bez práce nie sú koláče"__, ktorý bol medzi sklamanými voličmi veľmi populárny. V roku 2002 budú aj naďalej kľúčovými témami ukončenie zbytočných verejných prác a zabránenie nesplácaniu dlhov zo strany politicky dôležitých veriteľov bánk. Zároveň so zintenzívňovaním bolesti bude vláda stimulovať ekonomiku. Keď všetky tieto faktory sčítate, zistíte, že rok 2002 bude pre Japonsko konštruktívnym rokom. Ako zvyčajne, konvenčné múdre predpovede o krajine sú len chabým ukazovateľom budúcnosti. Štíhlejšie, odolnejšie a stále dynamické Japonsko stojí prekvapujúco na prahu. %%tip-Zdroj Profit 2001/WORD2002 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="práca"] [[]* [[lemma="koláč"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]