!!!Které úlohy a cvičení mohu dělat, abych si osvojil/a přísloví?
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]


!!! Co jsou úlohy a co cvičení?
I když je tato část trilogie k příslovím (databáze - cvičení - komunita) označena jako „Cvičení“, obsahuje nejen cvičení, ale i úlohy. Mezi cvičenimi a úlohami existují síce základní rozdíly, ale ze sémantických a organizačních důvodů je souhrně uvádíme pod nadpisem „Cvičení“. Cvičení slouží za prvé k tomu, aby si učící se správně zapamatovali a zautomatizovali jazykovou učební látku. Cvičení mají většinou jen jeden způsob řešení, jedno předem stanovené řešení a jsou ve velké míře redukované na formální hledisko. Nejsou zaměřeny komunikativně, tvoří však základ, na kterém se může prostředníctvím úloh rozvíjet jazyková a komunikatívní kompetence. Úlohy jsou na rozdíl od cvičení většinou otevřenější formy jazykového učení, které nemají předepsané způsoby řešení, nanejvýš poskytují vágní pomůcky k nalézání řešení. Lze říci, že úlohy jsou problémy, které je možno vyřešit a přitom aplikovat zručnosti a poznatky získané ve cvičeních. I když se tento krátký popis může zdát jednoznačný, přechod od formálního cvičení k úloze je často plynulý a může se zčásti uskutočnit už jednoduchou variací zadání. Platforma SprichWort poskytuje nejen cvičení, ale i úlohy, které umožňují osvojit si přísloví. Rozdíl mezi cvičenimi a úlohami je však pro uživatele při řešení stanovených úloh druhořadý, a proto ho dále netematizujeme. 

!! Fáze učení se přísloví
Učení se přísloví probíhá – zvláště, pokud jde o proces řízeného učení – ve čtyřech fázích, které byly prokázány i při neřízeném nebo spontánním učení se přísloví:
* Přísloví poznat
* Příslovím porozumět
* Přísloví si upevnit
* Přísloví použit
Aby uživatelé přísloví uměli přísloví aktívně použit, musí projít všechny čtyři fáze. Závisí to však na různych faktorech, jak rychle, intenzívně a v jakém rozsahu se jednotlivé fáze realizují. Fáze poznání spočívá v tom, že učící se musí nejdříve přísloví identifikovat v různych textech a druzích textů. Jakmile se přísloví identifikuje, tedy pozná, je možné začít s určováním jeho významu, tedy s porozuměním. Pokud je význam přísloví dostatečně známý, je možno procvičovat sémantické, formální a pragmatické aspekty, což je chápáno jako upevňování si přísloví. Teprve nyní je možno hovořit o tom, že učící se v dostatečné míře ovládá nějaké přísloví resp. určité přísloví a umí ho smysluplně použít. 


!!Pracovní pokyny
Vyberte si jeden z níže uvedených významových okruhů a klikněte na něj. Objeví se přehled úloh a cvičení, která jsou k dispozíci k tomuto významovému okruhu. Úlohy a cvičení jsou přiřazeny čtyřem fázím (Přísloví poznat, Přísloví porozumět, Přísloví upevnit a Přísloví použít), přičemž úlohy a cvičení k prvním třem fázím jsou určeny pro úrovně B1-B2 a úlohy a cvičení k posledním fázim jsou určeny pro úrovně B1-B2, C1-C2 a germanisty (paremiologické úlohy). Pokud chcete přísloví v příslušném významovém okruhu opravdu ovládat, vyřešte všechny uvedené úlohy a cvičení a to v pořadí, v jakém jsou uvedeny na platformě. Pokud však máte zájem jen o některé, otevřte si jednoduše pouze tato cvičení.
Tedy, začínáme! Jakmile kliknete na úlohu/cvičení označené modrou barvou, objeví se nahoře vlevo následující informace: název významového okruhu, do kterého úloha/cvičení patří; název jazyka, v kterém je úloha/cvičení vytvořeno, název fáze, které byla úloha/cvičení přiřazeno a jazyková úroveň, na kterou se úloha/cvičení zaměřuje. Pod tím je uvedeno zadání cvičení/úlohy. Pozorně si ho přečtěte a začněte s řešením. Přitom můžete použít informace z databanky, kterou najdete na hlavní stránce v kolonce „Databanka SprichWort“. Jakmile jste s řešením hotovi, přesuňte se myší dole vlevo a klikněte na „Vyhodnotit“ („Auswerten“). Objeví se informace, do jaké míry jste byli při řešení úspěšní. Pokud byste chtěli vědět, jak měly znít správné odpovědi, klikněte na „Řešit“ („Lösen“). V případě, že byste úlohu/cvičení chtěli absolvovat ještě jednou, klikněte na „Dát zpět“ („Zurücksetzen“). Ikony „Vyhodnotit“, „Dát zpět“ a „Řešit“ jsou uvedeny u všech úloh a cvičení s výjimkou těch pro úroveň C1-C2, neboť tyto typy úloh a cvičení vyžadují otevřené odpovědi, a proto je nelze vyhodnotit. Pokud chcete úlohu/cvičení ukončit, zavřete ji/ho kliknutím na kroužek vpravo nahoře. Potom můžete pokračovat v dalším řešení.

!!Úlohy a cvičení k významovým okruhům
! Úlohy a cvičení k německým příslovím

* [Podobnost|Ähnlichkeit Übungen]\\


* [Egocentrizmus|Egozentrismus Übungen]\\


* [Co nás spojuje|Gemeinsamkeiten Übungen]\\


* [Zdraví|Gesundheit Übungen|Gesundheit1 _de_E1_B1-2]\\


* [Štěstí|Glück Übungen]\\


* [Jednání|Handeln Übungen]\\


* [Naděje|Hoffnung Übungen]\\


* [Klamání-Zklamání|Irreführung-Täuschung Übungen]\\


* [Kompetence-Ovládání|Kompetenz-Beherrschung Übungen]\\


* [Učení|Lernen Übungen]\\


* [Láska|Liebe Übungen]   Zde jsou již úlohy a cvičení k dispozici!  \\


* [Povinnosti-Standardy|Pflichten-Standards Übungen]\\


* [Odplata|Revanche Übungen]\\


* [Pod povrchem|Unter der Oberfläche Übungen]   Zde jsou již úlohy a cvičení k dispozici!  \\


* [Pravda|Wahrheit Übungen]\\


* [Čas|Zeit Übungen]   Zde jsou již úlohy a cvičení k dispozici! Evaluační dotazníky na vyplnění: [Anketa pro učitele|http://www.sprichwort-plattform.org:8008/survey/index.php?sid=39494] [Anketa pro učící se|http://www.sprichwort-plattform.org:8008/survey/index.php?sid=52572] 
  

* [Dvě strany|Zwei Seiten Übungen]   Zde jsou již úlohy a cvičení k dispozici!  \\


! Úlohy a cvičení k slovenským příslovím\\

* [Zeit (Čas)|Zeit Übungen_sk]\\

* [Glück (Šťastie)|Glück Übungen_sk]\\

* [Unter der Oberfläche (Pod povrchom)|Unter der Oberfläche Übungen_sk]\\

* [Zwei Seiten (Dvě strany)|Zwei Seiten Übungen_sk]\\


! Úlohy a cvičení k slovinským příslovím\\

* [Gesundheit (Zdravje)|Gesundheit Übungen_si]\\

* [Ähnlichkeit (Podobnost)| Ähnlichkeit Übungen_si]\\

* [Egozentrismus (Egocentrizem)| Egozentrismus Übungen_si]\\


! Úlohy a cvičení k českým příslovím\\

* [Hoffnung (Naděje)|Hoffnung Übungen_cz]\\

* [Gemeinsamkeiten (Co nás spojuje)|Gemeinsamkeiten Übungen_cz]\\

* [Wahrheit (Pravda)|Wahrheit Übungen_cz]\\

* [Liebe (Láska)|Liebe Übungen_cz]\\


! Úlohy a cvičení k maďarským příslovím\\

* [Handeln (Cselekvés)|Handeln Übungen_hu]\\

* [Kompetenz-Beherrschung (Kompetencia)| Kompetenz-Beherrschung Übungen_hu]\\


! Vicejazyčné úlohy a cvičení\\

•	Německo-slovenské úlohy a cvičení\\


* [Zeit (Čas)|Zeit Übungen_de_sk]\\

* [Unter der Oberfläche (Pod povrchom)|Unter der Oberfläche Übungen_de_sk]\\

* [Glück (Šťastie)|Glück Übungen_de_sk]\\

* [Zwei Seiten (Dvě strany)|Zwei Seiten Übungen_de_sk]\\

\\

•	Německo-slovinské úlohy a cvičení\\

*  [Gesundheit (Zdravje)|Gesundheit Übungen_de_si]\\

•	Německo-české úlohy a cvičení\\


* [Liebe (Láska)|Liebe Übungen_de_cz]\\


• Německo-maďarské úlohy a cvičení\\

* [Handeln (Cselekvés)| Handeln Übungen_de_hu]\\
* [Kompetenz-Beherrschunng (Kompetencia)| Kompetenz-Beherrschung Übungen_de_hu]\\

•   Vícejazyčné úlohy a cvičení
* [Zeit (Čas)| Zeit_mehrsprachig]\\